Tjänsteproduktion viktig del av Sveriges tillväxt

· · · · · ·
Av Ann Hallsenius, 03 Jul 2013

I dag kom lovande signaler från SCB om att vår så viktiga statistikproducent uppmärksammar att Sveriges produktion övergår alltmer till tjänsteproduktion, och att det i hög grad beror på den pågående specialiseringen av produktionen mot ökad tjänsteproduktion, medan Sverige importerar mer varor och även tjänster från utlandet. Detta vill SCB bli bättre på att mäta, bland annat med mer detaljerad statistik för tjänsteproduktionen.

Almegas chefsekonom, Lena Hagman, deltog i en panel med ett antal andra chefsekonomer, bland andra Annika Winsth från Nordea, för att kommentera SCB:s arbete med att täcka in tjänsteproduktionen bättre då SCB mäter Sveriges BNP, export, konsumtion med mera. Lena Hagman framförde behovet av att SCB mäter vad som faktiskt skapar tillväxten i Sverige, där tjänsteproduktionen fått allt större betydelse. Den produktion som sker utomlands och som ingår i de produkter som säljs från Sverige bör emellertid räknas bort då man ska redovisa vad som bidrar till BNP-tillväxten i Sverige. Det skulle vara ett alternativt mått som ger en mer rättvisande bild av vad som driver tillväxten inom landets gränser.

Dessutom räknar SCB i dag in produktion som i praktiken utförs utomlands i Sveriges BNP, som består av visthemtagningar från varuförsäljning utomlands, s.k. merchanting. Denna del som vuxit kraftigt bör särredovisas för att man ska kunna se hur mycket Sveriges produktion förändrats oberoende av vinsthemtagningar från produktion utomlands. Det är viktigt för att kunna göra träffsäkra prognoser för Sveriges tillväxt, vilket samtliga paneldeltagare var överens om.

Samtliga i panelen välkomnade SCB:s arbete med att ta fram nya konjunkturindikatorer för tjänsteproduktionen, hela näringslivet samt hushållens konsumtion, och då även av tjänster.