Om överprövningar 2011


Av Gästbloggare, 06 Mar 2012

Nu har Konkurrensverket släppt lite siffror kring överprövningar 2011.

Man kan dra många slutsatser av detta, men viktigast är väl att de konstaterar att överprövningarna minskat en hel del från år 2010. Konkurrensverket konstaterar bland annat att det under år 2011 inkom 2 754 upphandlingsmål till förvaltningsrätterna, vilket var 23 procent färre än under 2010.

Observera dock att antalet mål om överprövningar inte är detsamma som hur många upphandlingar som överprövas. Så här förklarar Konkurrensverket:

Antalet upphandlingsmål är dock inte detsamma som antalet upphandlingar som överprövas. En upphandling som överprövas kan nämligen få flera målnummer, dels om det är flera anbudsgivare som begär överprövning, dels vid samordnade upphandlingar med flera upphandlande myndigheter. Vid överprövningar av samordnade upphandlingar kan det bli ett målnummer för varje upphandlande myndighet. Vilken domstol en ansökan om överprövning ska lämnas till beror på var den upphandlande myndigheten ligger, vilket innebär att ansökningar om överprövningar av en samordnad upphandling kan ske i flera domstolar. För att hantera ärendena på ett sammanhållet och effektivt sätt brukar domstolarna enas om att en domstol ska hantera samtliga ansökningar. I dessa fall leder överlämnandet till att ett mål avslutas på en domstol och ett nytt mål startas på en annan. Det är därför inte orimligt att antalet överprövningsmål är avsevärt större än antalet upphandlingar som överprövats.

Konkurrensverket konstaterar också i rapporten att 5 % av alla annonserade upphandlingar år 2010 blev överprövade.

Mer att läsa för den intresserade: Upphandling 24 och Dagens Samhälle (Dagens Samhälle kom tidigare fram till att det var en minskning på drygt 30 %).

Gästbloggare: Ted Ekman, expert på upphandling och valfrihetssystem Almega