Samordnade ramavtal riskerar snedvrida konkurrensen

· ·
Av Gästbloggare, 27 Aug 2010

På flera håll i landet i år har små- och medelstora företag blivit uteslutna från samordnade ramavtalsupphandlingar då kvalificeringskraven varit orimligt höga och antalet leverantörer som antagits varit så få att konkurrensen snedvridits. Att endast anta ett par leverantörer för 4-5 år framåt är ofta mycket negativt för konkurrensen, eftersom detta utestänger leverantörer från marknaden under en lång tid.

Det har kommit ett par avgöranden i år från förvaltningsrätterna som konstaterat att detta strider mot lagen om offentlig upphandling (LOU).

Man kan utläsa av förarbetena till LOU att ”en upphandlande myndighet inte får använda ramavtal på ett otillbörligt sätt eller på ett sådant sätt att konkurrensen förhindras, begränsas eller snedvrids. Härmed avses inte den upphandlande myndighetens syfte med att använda ramavtal utan den effekt som kan konstateras. Den upphandlande myndigheten måste således överväga hur ramavtalet ska utformas för att uppnå konkurrens. Det kan av det skälet exempelvis vara olämpligt att teckna centrala ramavtal med få leverantörer för samtliga myndigheters räkning, vilket kan medföra att monopolliknande situationer uppstår.” Prop. 2006/07:128, s. 172

Upphandlande myndigheter, med hjälp av duktiga upphandlare, har när det gäller samordnade ramavtalsupphandlingar ett stort ansvar och en utmaning att upphandla på ett sätt som inte snedvrider konkurrensen.

Gästbloggare: Ted Ekman, expert på upphandling och valfrihetssystem Almega