Ökad kunskap om de grundläggande principerna för offentlig upphandling

·
Av Gästbloggare, 07 Apr 2010

Det framgår ofta att lagen om offentlig upphandling måste förenklas eftersom den är krånglig och leder till för många överprövningar. Men när man läser avgöranden om offentlig upphandling kan man gång på gång utläsa att upphandlingen faller på grund av att de grundläggande principerna inte har beaktats. Det handlar alltså då inte om någon komplicerad bestämmelse i lagen. Det handlar om principerna likabehandling, icke-diskriminering, transparens, proportionalitet och ömsesidigt erkännande.

Kunskapen hos många av våra inköpare måste öka avseende just dessa principer. Utan att följa dem kan man inte vara affärsmässig vid en upphandling. Och med ökad kunskap om de grundläggande principerna kommer risken för överprövning att minska avsevärt. Här förklarar jag lite kort vad principerna innebär.

Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska ges så lika förutsättningar som möjligt. Alla måste till exempel få den information som är relevant för upphandlingen vid samma tillfälle.

Principen om icke-diskriminering innebär att upphandlande myndighet/enhet vid utformande av förfrågningsunderlag inte får införa krav som enbart svenska företag känner till eller kan utföra.

Principen om transparens innebär att upphandlingsprocessen ska kännetecknas av öppenhet och förutsebarhet. För att anbudsgivarna ska ges samma förutsättningar för anbudsgivning måste förfrågningsunderlaget vara klart och tydligt och innehålla samtliga krav på det som ska upphandlas.

Proportionalitetsprincipen innebär att upphandlande myndighet/enhet inte får ställa större krav på leverantören eller leveransen än vad som behövs och vad som får anses vara ändamålsenligt för den aktuella upphandlingen. Kraven måste alltså ha ett naturligt samband med och stå i proportion till det behov som ska täckas.

Principen om ömsesidigt erkännande innebär bland annat att intyg, betyg och certifikat som utfärdats av behöriga myndigheter i något annat EU-medlemsland även måste godtas i Sverige. En upphandlande myndighet/enhet ska enligt denna princip godta varor och tjänster från ekonomiska aktörer under förutsättning att dessa godtas och säljs i annat EU-land.

De inköpare som beaktar principerna vid alla delar av upphandlingsprocessen gör en mer affärsmässig upphandling och minskar också risken för överprövning i domstol.

Ett tips för att få mer kunskap om principerna är att ta del av hur domstolar tolkar dem. Konkurrensverket publicerar domar och beslut sedan 2008.

Gästbloggare: Ted Ekman, expert på upphandling och valfrihetssystem Almega